xếp máy bay lâu rơi bằng giấy

Hướng dẫn xếp máy bay giấy bay lâu rơi

Hướng dẫn xếp máy bay giấy bay lâu rơi

Gấp mép ngang cạnh phần giấy phía dưới trùng lên chân đường cạnh đáy tam giác và miết thật chặt, rồi dở ra theo đường nếp đó, xé đi phần giấy phía dưới. Chỉ với một tờ giấy cộng thêm